Miss Pin-up PolandMiss Pin-up Poland 2017
(pobierz teksty i wypełnione wyślij na adres; info@pinupcandy.pl)

Formularz zgłoszeniowy Miss Pin-up Poland 2017

  1. Imię i nazwisko........................................................................................
  2. Data urodzenia..........................................................................................
  3. Miejscowość.............................................................................................
  4. Adres mailowy..........................................................................................
  5. Numer telefonu.........................................................................................
  6. Kilka słów o sobie (zostaną wyczytane ze sceny)


  7. Co najbardziej inspiruje Cię w stylu pin-up?

PAMIĘTAJ, aby do zgłoszenia dołączyć 3 zdjęcia (portret, cała sylwetka) oraz skan podpisanego regulaminu konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).Regulamin Konkursu Miss Pin-up Poland


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu Miss Pin-up Poland, którego jest Liberator Harley Davidson oraz Pin Up Candy Burlesque Star.

2. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy, bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.

3. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.

4. Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

1. Konkurs Miss Pin-up Poland ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Kandydatki, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.pinupcandy.blogspot.com oraz www.liberator.pl

2. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.

3. W toku konkursu Miss Pin-Up Poland wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

a. Miss Pin-Up Poland

b. Miss Pin-up Brain

c. Miss Publiczności

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, w tym tytułów komplementarnych.
III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Kwalifikacje do konkursu:

a. Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator za pośrednictwem zgłoszeń mailowych.

b. Przez zgłoszenie rozumie się przesłanie poprawnie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie organizatora, podpisanego regulaminu konkursu oraz trzech zdjęć, w tym portret i zdjęcie pełnej sylwetki.

c. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: info@pinupcandy.pl, z tytułem Miss Pin-up Poland 2017 do dnia 31 lipca 2017 włącznie.

d. O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale konkursu Miss Pin-up Poland decyduje Organizator.

e. Z pośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wystanie wyłonione 10 kandydatek zakwalifikowanych 10 kandydatek wybranych przez Jury, które przejdą do kolejnego etapu. Informacja o wyborze kandydatek ukaże się nie później niż 4 sierpnia 2017. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestniczek.

2. Okres przygotowawczy:

a. Kandydatka zakwalifikowana do konkursu Miss Pin-up Poland zobowiązana jest podpisać i przestrzegać regulaminu konkursowego.

b. Z momentem podpisania regulaminu, kandydatka jest zobowiązana do stawienia się w dniu konkursu w wyznaczonym miejscu i czasie.

c. Nieobecność podczas pierwszej zbiórki kandydatek, tj. 26 sierpnia o godzinie 10:00 w siedzibie Liberator Harley Davidson, ul. Górczewska 30, Warszawa rozumiana jest jako rezygnacja z konkursu.
IV. Konkurs

1. Konkurs Miss Pin-up Poland odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 roku, chyba że Organizator postanowi inaczej.

2. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, które z finalistek otrzymały tytuły.

V. PO FINALE
1. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do udziału w sesji zdjęciowej na potrzeby konkursu, udzielenia wywiadach i innych formach promocji konkursu i partnerów konkursu na mocy umów zawartych z Organizatorem a podmiotami partnerskimi.
VI. JURY

1. Wyboru kandydatek kwalifikacji castingowych dokonuje Jury castingów.

2. Wyboru kandydatek kwalifikacji finałowych dokonuje Jury konkursowe.

3. Skład Jury ustala Organizator, a zatwierdza Liberator Harley Davidson oraz Pin Up Candy Burlesque Star. W skład jury konkursu wchodzi przedstawiciel biura LHD i PUCBS, bądź osoba wskazana przez LHD i PUCBS.

4. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury, czyli Pin Up Candy Burlesque Star.

5. Podczas konkursów finałowych Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania konkursu przekazując go w formie pisemnego protokołu Organizatorowi.

6. Punkt 5 dotyczy wystąpień artystycznych, odbywających się podczas gali finałowej.

7. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.

8. W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.

VII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Pin-Up Poland musi spełniać następujące warunki:

a. Wiek 18+ lat

2. Każda z kandydatek zgłaszająca się do konkursu zobowiązana jest przygotować na własny koszt dwie stylizacje pin-up do prezentacji, jedna ze stylizacji musi być w temacie marynarskim, druga stylizacja w stylu dowolnym.

3. Kandydatki pokrywają wszystkie koszty udziału w konkursie.
VIII. ZOBOWIAZANIA ORGANIZATORA

1. Organizator zapewnia garderobę dla uczestniczek.

2. Organizator zapewnia dwie prezentacje na scenie w trakcie trwania konkursu.
IX. NAGRODY

1. Miss Pin-up korona, szarfa tytułowa.

2. Miss Pin-up Brain, diadem, szarfa tytułowa

3. Miss Pin-up Publiczności, diadem, szarfa tytułowa

4. Inne tytuły komplementarne: szarfa tytułowa.

X. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatorów z fundatorami nagród.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz